Disclaimer

Op elke toegang en/of elk gebruik van de site van Jobdrive Uitzendburo zijn de onderstaande voorwaarden van Jobdrive Uitzendburo van toepassing. Onder Jobdrive Uitzendburo wordt Jobdrive Uitzendburo Hoorn BV verstaan, evenals de aan deze vennootschap gelieerde de ondernemingen die handelen onder de naam Jobdrive Uitzendburo. Jobdrive Uitzendburo is gevestigd en kantoorhoudende te 1621 EA te Hoorn aan de Nieuwstraat 4. Onder site worden alle websites van Jobdrive Uitzendburo verstaan waaronder www.jobdrive.nl en www.jobdrive-adviesgroep.nl

Wij verzoeken u deze voorwaarden zorgvuldig te lezen.
Door u toegang te verschaffen tot de site van Jobdrive Uitzendburo, dan wel door gebruik van deze site te maken, op welke wijze dan ook, aanvaardt u gebonden te zijn aan de onderhavige voorwaarden.

Jobdrive Uitzendburo heeft de inhoud van haar site met de grootst mogelijke zorg samengesteld en streeft er naar haar site zo actueel mogelijk te houden. Desondanks is zij echter niet aansprakelijk voor eventuele foutieve, verouderde of onvolledige informatie. De informatie die op de site wordt verstrekt, kan op elk moment zonder voorafgaande mededeling of verplichting worden gewijzigd. Het gebruik van de site van Jobdrive Uitzendburo geschiedt voor eigen rekening en risico.

De site van Jobdrive Uitzendburo bevat gegevens en bestanden die eigendom zijn van Jobdrive Uitzendburo en/of derden en die worden beschermd door de toepasselijke wetgeving met betrekking tot onder meer intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrechten, naburige rechten, octrooien, databankrechten en merkenrechten). Tenzij anders aangegeven, zijn de handelsmerkrechten van Jobdrive Uitzendburo en/of de aan haar gelieerde ondernemingen van toepassing op alle merken die op haar site worden getoond. Dit betreffen onder andere alle merken en logo's van Jobdrive Uitzendburo en Jobdrive Adviesgroep. Het gebruik van deze merken is niet toegestaan zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van Jobdrive Uitzendburo. Niets op de site van Jobdrive Uitzendburo is bedoeld om enig intellectueel eigendomsrecht aan u te verlenen of over te dragen.

Jobdrive Uitzendburo verleent u binnen de grenzen zoals weergegeven in deze voorwaarden een persoonlijk recht om haar site en de op haar site ter beschikking gestelde gegevens en bestanden te bekijken op de wijze en in het format waarop deze gegevens en bestanden op de site van Jobdrive Uitzendburo ter beschikking zijn gesteld, een en ander slechts indien en voor zover dit gebruik tot doel heeft om via Jobdrive Uitzendburo in contact te komen met werkzoekenden, (potentiële) opdrachtgevers van Jobdrive Uitzendburo en/of (potentiële) werkgevers.

De site van Jobdrive Uitzendburo bevat diverse afgeschermde gedeeltes die enkel toegankelijk zijn voor een beperkte groep gebruikers, zulks veelal met behulp van een gebruikersnaam en/of wachtwoord. Wanneer u daartoe niet expliciet door Jobdrive Uitzendburo een gebruikersnaam of wachtwoord is verstrekt, dan wel anderszins toestemming is verleend, is het u niet toegestaan de afgeschermde gedeeltes op de site van Jobdrive Uitzendburo en de daarin opgenomen gegevens en bestanden te openen en/of (onrechtmatig) te gebruiken, zulks in de ruimste zin des woords. Daarnaast is het u niet toegestaan met behulp van een gebruikersnaam en/of wachtwoord van een ander op een afgeschermde gedeelte op de site van Jobdrive Uitzendburo in te loggen.

Het is u niet toegestaan om de site van Jobdrive Uitzendburo of de hierop ter beschikking gestelde gegevens en bestanden voor enig ander doel te gebruiken dan in deze voorwaarden omschreven en u bent gehouden alle van toepassing zijnde (privacy)wet- en regelgeving na te leven. Dit betekent onder meer dat het u niet is toegestaan om de site van Jobdrive Uitzendburo of de op deze site ter beschikking gestelde gegevens en bestanden op te slaan, te downloaden, te verspreiden, te reproduceren, te vermenigvuldigen, te distribueren, te verzenden, te verzamelen, te publiceren of aan derden ter beschikking te stellen, zulks in de ruimste zin des woords. Daarnaast is het u niet toegestaan de inhoud van de site op enigerlei wijze te wijzigen, dan wel om de op de site geplaatste gegevens en bestanden te verwerken en/of te registreren en/of te gebruiken voor het verzenden van commerciële berichten, zulks in de ruimste zin des woords, door middel van e-mail, fax, SMS, MMS of anderszins (‘spammen’).
Jobdrive Uitzendburo kan niet garanderen dat haar site te allen tijde en zonder onderbrekingen en/of storingen toegankelijk is en is gerechtigd haar site al dan niet tijdelijk buiten gebruik te stellen en/of te beëindigen. Jobdrive Uitzendburo kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de hieruit voortvloeiende schade.

Jobdrive Uitzendburo is niet aansprakelijk voor eventuele schade toegebracht door mogelijke virussen, wormen, bots, Trojaanse paarden enzovoort indien deze, ondanks de door Jobdrive Uitzendburo genomen voorzorgsmaatregelen, op de site, de daarop geplaatste gegevens en bestanden en/of in de door haar gebruikte elektronische communicatiemiddelen voorkomen.

De site van Jobdrive Uitzendburo kan links naar websites of webpagina's van derden bevatten. Jobdrive Uitzendburo heeft geen zeggenschap over de inhoud van deze websites. Zij is dan ook niet verantwoordelijk voor deze inhoud en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor (directe of indirecte) schade of verlies, zulks in de ruimste zin des woords, voortvloeiend uit het bezoeken, raadplegen en/of gebruiken van deze websites. Wanneer derden op hun website verwijzingen en/of links naar de site van Jobdrive Uitzendburo opnemen, betekent dat geenszins dat Jobdrive Uitzendburo instemt met de inhoud van deze websites. Daarnaast is Jobdrive Uitzendburo op geen enkele wijze aansprakelijk voor de op andere websites opgenomen verwijzingen en/of links naar de site van Jobdrive Uitzendburo.

Ingeval u uw verplichtingen uit de onderhavige voorwaarden, dan wel de geldende wet- en regelgeving niet nakomt en/of naleeft, dan wel op enigerlei wijze schade toebrengt aan de site van Jobdrive Uitzendburo, bent u volledig aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende schade, kosten, gevolgen en vorderingen, zulks in de ruimste zin des woords. U zult Jobdrive Uitzendburo ter zake vrijwaren.

Jobdrive Uitzendburo is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, kosten, gevolgen en vorderingen (daaronder begrepen eventuele vorderingen van derden en alle daarmee gepaard gaande schade, kosten en gevolgen) die direct of indirect ontstaan en/of voortvloeien uit het gebruik van haar site of de inhoud daarvan. Indien en voor zover Jobdrive Uitzendburo toch op enigerlei wijze aansprakelijk mocht zijn, dan is de aansprakelijkheid van Jobdrive Uitzendburo voor indirecte schade in alle gevallen uitgesloten. Onder indirecte schade wordt onder meer verstaan geleden of te lijden gevolgschade en/of bedrijfsschade, omzetvermindering, gederfde winst en verlies van goodwill. Iedere eventuele aansprakelijkheid van Jobdrive Uitzendburo is daarnaast beperkt tot een bedrag van maximaal € 3.000,- per gebeurtenis en maximaal € 6.000,- per kalenderjaar. De aansprakelijkheid van Jobdrive Uitzendburo zal verder hoe dan ook nooit meer bedragen dan hetgeen door haar verzekering in het desbetreffende geval wordt uitgekeerd.

Ten aanzien van de verwerking van de aan Jobdrive Uitzendburo verstrekte (persoons)gegevens (niet betreffende de persoonsgegevens van opdrachtgevers van Jobdrive Uitzendburo) wordt verwezen naar het geldende privacystatement van Jobdrive Uitzendburo. Jobdrive Uitzendburo behoudt zich het recht voor de onderhavige voorwaarden te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden bij het plaatsen daarvan op deze site direct van kracht.

Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.